Gemeenschapsraad Noorderwijk   vzw

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Noorderwijk, 06 maart 2018.

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van bekendmaking ervan in het publicatieblad van de Europese Unie. Zij is van toepassing met ingang van 25 mei 2018, is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Algemene privacyverklaring Gemeenschapsraad Noorderwijk v.z.w.

Gemeenschapsraad Noorderwijk vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gemeenschapsraad Noorderwijk vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Gemeenschapsraad Noorderwijk vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring , of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Gemeenschapsraad Noorderwijk vzw – Kerkeblok 35 – 2200 Noorderwijk

www.gemeenschapsraadnoorderwijk.be[email protected]

Uw persoonsgegevens worden door Gemeenschapsraad Noorderwijk vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • -om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Gemeenschapsraad Noorderwijk vzw.
 • -Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • -Deelnemers aan onze Ronde van Noorderwijk verklaren zich bij inschrijving akkoord dat wij hun gegevens zullen gebruiken voor het opmaken van de klassementen en dat hun naam & voornaam zal worden gepubliceerd in het 'Toergazetteke'.
 • -Het bekomen van subsidiëring door de overheid en lokale overheid (wettelijke verplichting).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens:
 • Naam en voornaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam vereniging of wijk welke u vertegenwoordigd

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen we aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers- overeenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier, schriftelijk, toestemming voor geeft. U hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Gemeenschapsraad Noorderwijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist en dit tot maximumtermijn van 5 jaar.

Beveiliging van de gegevens

 • Alle personen die namens Gemeenschapsraad Noorderwijk vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde zaken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Gemeenschapsraad Noorderwijk vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen wij een aankondiging doen op onze website en op de jaarlijkse verplichte ledenvergadering.

Gemeenschapsraad Noorderwijk VZW

Dinsdag, 06 maart 2018.